Handelsbetingelser

Salgs-, Leverings-, Betalings-, Returnerings- & Garantibetingelser
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig aftale.

1. SALG: Priser oplyses i danske kroner og ekskl. dansk moms. Der tages forbehold for åbenlyse trykfejl og prisændringer. Tilbud er gældende i 30 dage om ikke andet er anført. I tilbud fremsendte målskitser, tegninger og brochurer er vejledende men uden forbindende for evt. ændringer fra producent, opstilling på byggeplads etc.

2. LEVERING: Hvor intet andet er anført, afsendes varerne ab lager Herlev. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Reklamation over fragtskader skal foretages af modtageren direkte til fragtføreren/-selskabet. Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at det solgte lider af en mangel, skal køber, såfremt man vil påberåbe sig manglen, straks give sælger skriftlig meddelelse herom.

3. LEVERINGSTID: Opgivne leveringstider må kun betragtes som omtrentlige og uforbindende. HensøGruppen fraskriver sig ethvert ansvar for skader og andre tab, der er en følge af forsinket levering.

4. BETALING: HensøGruppen betalingsbetingelser er netto kontant, hvis intet andet er anført. I praksis udbeder HensøGruppen sig forudbetaling via netbank efter fremsendelse af faktura på e-mail.
Ved konto-kunder: Erlægges betalingen ikke rettidigt, forbeholder HensøGruppen sig ret til at beregne en månedlig rente på 1,5% fra forfaldstidspunktet, indtil betalingen finder sted. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos HensøGruppen, indtil købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.

5. REKLAMATION: Evt. reklamationer på synlige fejl og mangler skal være HensøGruppen i hænde senest 8 dage efter levering af varen. Returnering kun efter forud indgået aftale og på købers regning & risiko. Der ydes ingen reklamationsret/garanti på salg af brugt udstyr. Hvis køber for så vidt angår sælgers leverancer eller dele heraf modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af sælgers leverance, skal køber straks skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation overfor sælger. Overholder køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte mangel- eller erstatningskrav overfor sælger, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber skal friholde sælger for ethvert krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos sælger.
Har køber ikke inden for 12 måneder fra ibrugtagningstidspunktet, dog maksimalt 15 måneder fra sælgers leveringstidspunkt, foretaget skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangel-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende. Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl. Alle andre fejl kan der ikke reklameres over. Reklamationsretten dækker ikke såfremt fejl og defekter opstår på grund af transportskade, fejlmontering, installationsfejl, overbelastning, vold mod udstyret, utilsigtet brug af udstyret, manglende vedligeholdelse, manglende kendskab til brug af udstyret eller andre lignende forhold som fabrikken ikke har indflydelse på. Forinden vi har noteret fast ordre, må der tages forbehold mod mellemsalg.      Forsendelse sker for købers regning og risiko. Reklamation over fragtskader skal foretages af modtageren direkte til fragtføreren/-selskabet.

6. RETURNERING: Varer tages kun retur efter HensøGruppen’s accept og indgået aftale. Varen skal være ubrugt og i original emballage. Returneringsgebyr -25% af varens nypris, dog min. kr. 300,- returfragt for købers regning & risiko. Vi har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at vor garanti ikke omfatter varer, der har været udsat for manglende renholdelse, misbrug, overbelastning, normal slitage eller følger deraf. Varer under garanti skal indleveres med kopi af købsfaktura, for købers regning & risiko, til vort værksted med mindre andet aftales, f.eks. vedrørende større maskiner hvor reparation skønnes nødvendig på stedet. Varer ombyttes eller repareres efter skøn af HensøGruppen og returneres for købers regning & risiko. Hvis varen ikke er omfattet af garanti, får køber tilbud på reparation, før en sådan udføres. Hvis HensøGruppen har fremsendt servicemontør til en formodet garantisag, skal køber fremvise købsfaktura ved ankomst. Viser det sig, at varen ikke er omfattet af garanti grundet mislighold, overbelastning, betjeningsfejl, forsyningssvigt, må køber acceptere faktura for vor kørsel, evt. nye dele og arbejdstid.

7. ELSKROT: For så vidt angår elektrisk og elektronisk udstyr som bliver solgt ved denne aftale, er det aftalt, at køberen af det elektriske og elektroniske udstyr for egen regning foranstalter affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr tilbageleveret til sælgerens adresse. Sælgeren varetager herefter for egen regning håndteringen af affaldet i henhold til § 9j, i miljøbeskyttelsesloven.

8. MANGLER: Viser det sig, at varen er behæftet med mangler, har sælger ret til at foretage afhjælpning. Kun såfremt sælger ikke indenfor rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sin omkostning herved dækket af sælger.
Sælger kan dog vælge at lade andre foretage udbedringen. I så fald har sælger ret til at få udleveret defekte komponenter, som er erstattet af sælger. Såfremt det af disse komponenter fremgår, at sælger er uden skyld i den skete skade, forbeholder sælger sig ret til at kræve betaling for komponenterne samt kræve tilbagebetaling af eventuel ydet erstatning.
Ved anmeldelse af reklamationer skal det købte serienummer altid angives. Køber bærer selv risikoen for, at sælgers leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.
Forsinket levering udover 2 mdr. berettiger ikke køber til annullering af ordren, såfremt overskridelsen er forårsaget af:
Strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinket im- og eksporttilladelse, forsinkede materialeleverancer eller anden force majeure.

9. GARANTI: Ved anmeldelse af garanti skal det købte serienummer angives og købsfaktura vedlægges i kopi ved indsendelse. Der ydes 12 mdr. fuld garanti mod fabrikationsfejl. Efter udløbet af denne frist kan skjulte mangler ikke påberåbes. Garantien regnes fra leveringsdato. Hel eller delvis erstatning fastlægges på grundlag af vore materiale- undersøgelser. Garantien dækker endvidere arbejdsløn inden for normal arbejdstid i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne.
Vi har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at vor garanti ikke omfatter varer, der har været udsat for manglende renholdelse, misbrug, overbelastning, normal slitage eller følger deraf. Producentens rengøringsvejledning og anvisning af rengøringsmidler skal altid følges, for at garantien er gældende.
Varer under garanti skal indleveres med kopi af købsfaktura, for købers regning & risiko, til vort værksted med mindre andet aftales, – f.eks. vedrørende større maskiner hvor reparation skønnes nødvendig på stedet. Varer ombyttes eller repareres efter skøn af HensøGruppen og returneres for købers regning & risiko. Hvis varen ikke er omfattet er garanti, får køber tilbud på reparation, før en sådan udføres.